Irányítástechnikai műszerek

Nyomásmérés, Szintmérés, Hőmérsékletmérés, Áramlásmérés, Jelkondicionálás, Szabályzó szelepek

Gépészeti szerelvények, Szabályzó szelepek

Kúposcsap, Gömbcsap, Pillangószelep, Bevonatos szerelvények, Szilfonmembrános szelepek

Irányítástechnikai műszerek, Gépészeti szerelvények

Nyomásmérés, Szintmérés, Hőmérsékletmérés, Áramlásmérés, Jelkondicionálás, Szabályzó szelepek

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

1. BEVEZETÉS

A Component Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Component Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1119 Budapest, Bácsalmás u. 1-3.

Adószám: 10262733-2-43

Cégjegyzékszám: 01 09 063410

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak, valamint etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Adat: adatnak nevezzük a valamiféle jelentéssel bíró információt. Az adat informatikai megközelítésben számokkal leírható dolog, amely rögzíthető, feldolgozható, törölhető, tehát kezelhető.

Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összességét jelenti, amelynek célja az érintett személyek jogainak védelme.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ személyes adatnak minősül

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajttatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adatbiztonság: Az adatbiztonság egy követelmény, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elleni tevékenységrendszer, technikai és szervezési intézkedések összessége, amelyek az adat- és titok-védelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mű-veletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlanhozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. AZ ADATVÉDELEM ALAPELVEI

A célhoz kötöttség elve: az alapelv azt jelenti, hogy személyes adatok kezelése kizárólag meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet, a másik pedig az, hogy az adatok kezelése nem végezhető célok- kal össze nem egyeztethető módokon.

Arányosság, szükségesség, adattakarékosság elve: kizárólag a cél megvalósulásához szükséges adatok kezelhetők, amelyek nem relevánsak, nem szükségesek az adatkezeléshez, azokat nem lehet kezelni.

Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság elve: az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Jogszerű egy adatkezelés, ha megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak és törvényes célt szolgál. Tisztességes akkor egy adatkezelés, ha az érintett megfelelő, teljeskörű tájékoztatást kapott az adatkezelésről. Az átláthatóság elsősorban a tájékoztatásban játszik fontos szerepet. Arról szól, hogy az érintettek könnyen megérthessék azt, hogy hogyan történik adataik kezelése, így a számukra nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető, világos és közérthető nyelvezetű.

A pontosság, naprakészség elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szem- pontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR-ban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdeké-ben előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (GDPR 5. cikk 1. e) pontja).

Az integritás és bizalmasság jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (GDPR 5. cikk 1. f) pontja).

Elszámolhatóság elve: az adatkezelőknek az adatkezelés megtervezésétől kezdve, az adatkezelés megkezdésén át, egészen a kezelt adatok törléséig valamennyi adatkezelési műveletet úgy kell megvalósítaniuk, hogy bármelyik pillanatban bizonyítani tudják, hogyan feleltek meg az adatvédelmi előírásoknak.

4. AZ ADATKEZELŐK KÖTELEZETTSÉGEI

A tájékoztatás kötelezettsége: az adatvédelem egyik alappillére a tájékoztatás kötelezettsége, mely minden adatkezelőre egyformán kötelező.

Adatkezelések nyilvántartása: minden olyan adatkezelést be kell jelenteni, amely nem esik az Info tv-ben megnevezett kivételek közé.

Az adattovábbításokkal kapcsolatos kötelezettségek: önkéntes hozzájárulás, mint jogalap alkalmazása esetén az érintettet előzetesen tájékoztatni kell és hozzájárulását kell kérni adatainak továbbítását megelőzően.

Kötelező szervezeti szabályozás: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ.

Érintetti jogérvényesítés elősegítése: az adatvédelmi szervezetet nem elegendő leírni, kidolgozni, azt élővé tenni javasolt egyrészt oktatás segítségével, másrészt önellenőrzéssel, a működés begyakorlásával, begyakoroltatásával. A munkavállalóknak meg kell érteniük azt, hogy az érintetti jogok elősegítése az adatkezelő (munkáltató) fontos feladata.

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól (GDPR preambulum 60. pont), valamint más tényezőkről. A tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötte az adatkezelő, úgy az eset körülményeit figyelembe véve, azt ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani.

A tájékoztatás joga alapvetően megilleti az érintetteket, nem kell külön kérniük a tájékoztatást, az adatkezelőknek kérdés, kérés nélkül is informálni kell az érintetteket minimálisan a következőkről:

- adatkezelő személye

- adatvédelmi tisztviselő

- adatkezelés célja

- adatkezelés jogalapja

- kezelt adatok köre

- adattovábbítás címzettje

- érintettek köre

- az adatkezelés időtartama

- személyes adatok forrása

- adatkezelés módja

- érintettek jogai

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérjek azok kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

b) az érintett visszavonja (a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében) az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozás automatizált adatkezelés esetében) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján (tiltakozás üzletszerzési célú adatkezelés ellen) tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) (gyermek adatainak kezelése az információs társadalommal kapcsolatban) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát: ilyen az a helyzet, ami-kor például az ügyfél adatait egy adatkezelő egy másik adatkezelővel közli, ám nem naprakész adatok kerültek közlésre, és az új adatkezelő felveszi a kapcsolatot az érintettel, aki számára világossá válik, hogy az új adat-kezelő nem a valóságnak megfelelő adatokat kezeli.

b) Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Érintett nem csak törlését kérheti a jogellenesen kezelt adatoknak, hanem zárolását is, esetleg későbbi jogi lépések megtétele kapcsán.

c) Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Máshogyan megfogalmazva az a helyzet áll elő, hogy mivel nincsen szükség adatokra, ezért alapvetően az adatokat az adatkezelőnek törölnie kellene, de az érintett érdeke azok további kezelése jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme érdekében.

d) Az érintett (a 21. cikk (1) bekezdése szerint) tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idő-tartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Például ilyen eset az, amikor egy érintett azt jelzi felénk, hogy szerin-te nem megfelelően üzemeltetjük a kamerarendszert, vagy éppen a hírlevél küldést. Adatai zárolásra kerülnek és kivizsgáljuk az ügyet, megnyugtatóan rendezzük.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítés kapcsán végzett kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adat-kezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: naih.hu

2019.03.11.